Esileht
Näiteks - Vectra 1.8 1997
    

Kasutustingimused

 Välislink 
  

Kasutustingimused


1. Põhimõisted

Portaal Autopass.ee on teaberessurss, elektrooniliste dokumentide (php-/html-failid, fotod) kogum, mis on juurdepääsetav domeeni autopass.ee (edaspidi: Portaal) kaudu;
Portaali ja võrguaadressi www.autopass.ee haldaja ja omanik on  AutoPass OÜ (Reg: 12183891);
Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes käesoleva kasutustingimuste alusel kasutab Portaali Sisu ja teenuseid;

Andmebaas  on andmete (materjalid, teosed, failid jt dokumendid) kogum, mis on esitatud Portaalis Autopass.ee ja on Sisu osa;

Teos on kunsti-, kirjandus- ja teadusteosed, millele laieneb kehtiv EV Autoriõiguse seadus. Käesoleva Portaali kontekstis on teosteks kirjalikud tekstid (sõnumid, kommentaarid, arvamused, retsensioonid jms), arvutiprogrammid, andmebaasid, helid, fotod, disain, illustratsioonid, audio-ja videosalvestised, muusika, slaidid ja slaidfilmid jms;

Teose kasutamine on kopeerimine, levitamine, postitamine, avaldamine, edastamine, avaliku juurdepääsu võimaldamine, töötlemine, arranžeerimine, tõlked ja muud kasutusalad, mis on sätestatud EV Autoriõiguse seaduses;

Sisu on teosed, mille on Kasutaja või Administratsioon lisanud Portaali Andmebaasi, samuti veebidokumendid, materjalid, viited materjalidele ja muu Portaali postitatud teave;
Sisu kasutamine on postitamine, avaldamine, vaatamine, vastuvõtmine, kommenteerimine ja muud kasutusviisid;

Kasutustingimused on leping, mis koosneb õigustest, kohustustest ja eeskirjadest, mis on osapooltele täitmiseks kohustuslikud;

2. Lepingu osapooled

Teabeportaali Autopass.ee administratsioon, mis asub domeenil www.autopass.ee (edaspidi: Administratsioon), ja füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab käesoleva Portaali Sisu (edaspidi: Kasutaja), on sõlminud käesoleva Kasutustingimused (edaspidi: Leping) järgmises.

3. Lepingu objekt

3.1 Käesolev Leping on avalik pakkumus. Portaali Sisule juurdepääsu saamisega loetakse Kasutaja käesoleva Lepinguga liitunuks.
3.1.1 Administratsioon annab Kasutajale õiguse kasutada Portaali Autopass.ee Sisu käesoleva Lepinguga sätestatud viisil.
3.1.2 Käesoleva Lepingu sätted on kõigile Portaali liikmetele kohustuslikud.
3.1.3 Kasutaja saab Lepingu kehtiva versiooniga tutvuda järgmiselt lingilt: http://www.autopass.ee/et/pages/terms/
3.1.4 Administratsioon võib Lepingut muuta ette teatamata. Lepingu uus versioon jõustub selle postitamise hetkest.
3.1.5 Kogu Portaali postitatud teave esitatakse Kasutajale „olemasoleval viisil“.
3.1.6 Käesoleva Kasutustingimuste sõlmimisega kinnitab Kasutaja, et ta on vastavalt kehtivatele õigusaktidele teovõimeline füüsiline isik, kes on jõudnud vanusesse, millal ta saab sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid ja teha tehinguid. 

4. Osapoolte õigused ja kohustused

4.1 Kasutajal on Portaalis Autopass.ee õigus:
4.1.1 kasutada Teoseid (andmed, tekst, tarkvara, muusika, helid, fotod, graafika, illustratsioonid, videod, sõnumid ja muu materjal), mille autor ta on või kui on tal õigus (autori luba) neid kasutada;
4.1.2 vaadata Portaali Sisu;
4.1.3 saata sõnumeid ja märkusi Portaali teistele Kasutajatele;
4.1.4 muuta enda postitatud isikuandmeid, kommentaare ja sõnumeid;
4.1.5 teha vabalt otsinguid Portaali Andmebaasis;
4.1.6 luua isiklik Kasutaja konto;
4.1.7 osaleda järjestustes, tegevustes, konkurssidel ja teha muid toiminguid vastavalt Administratsiooni kehtestatud Eeskirjadele.

4.2 Kasutaja kohustub Portaalis Autopass.ee:
4.2.1 tagama enda esitatud Sisu tõepärasuse;
4.2.2 mitte kasutama Teoseid, mille autor ta ei ole või kui tal puuduvad õigused või autori luba Teoste kasutamiseks;
4.2.3 mitte rikkuma teiste Portaali Kasutajate õigusi;
4.2.4 mitte kasutama Sisu, mis on ebaseaduslik, pahatahtlik, ähvardav, laimav, teotab kõlblust, au ja väärikust, rikub autoriõigusi, sellega kaasnevaid õigusi või kolmandate isikute muid varalisi õigusi, propageerib vihkamist ja/või inimeste diskrimineerimist rassi, rahvuse, soo, usu, sotsiaalse seisundi alusel,  sisaldab solvanguid konkreetsete isikute või organisatsioonide suhtes;
4.2.5 mitte postitama ega propageerima pornograafiat ja lapserootikat, samuti seksteenuste reklaami;
4.2.6 lahendama iseseisvalt ja omal kulul kolmandatelt isikutelt saadud pretensioonid, mis tulenevad Kasutaja-poolsest Portaali kasutamisest;
4.2.7 mitte kasutama Portaalis Sisu, mis sisaldab pahatahtlikke viirusi ning muid pahatahtlikke arvutiprogramme, koode ja faile, mis võivad kahjustada või hävitada Portaali funktsioone või Kasutaja 
arvutiseadmete tööd;
4.2.8 mitte kasutama tasuliste programmitoodete ja nende loomisprogrammide seerianumbreid, kasutajanimesid, paroole ja muid tööriistu omavolilise juurdepääsu saamiseks Internetis tasulistele ressurssidele, mitte postitama linke eespool nimetatud teabele;
4.2.9 mitte koguma ega tõmbama Portaali Kasutajate isikuandmeid;
4.2.10 mitte kasutama automatiseeritud skripte (programme) teabe kogumiseks ja (või) suhtlemiseks Interneti-teenusega;
4.2.11 mitte postitama linke võrguressurssidele, mille sisu on vastuolus kehtivate EV õigusaktidega;
4.2.12 mitte edastama oma registreerimisandmeid (kasutajanimi ja parool) kolmandatele isikutele;
4.2.13 mitte kasutama (mitte muutma, kopeerima, levitama) tervikuna või osaliselt Administratsioonile kuuluvat Sisu, tarkvara, andmebaase viisil, mis pole sätestatud käesoleva Lepingu punktis 4.1;
4.2.14 mitte kasutama Sisu, mis sisaldab materjale, millele laieneb õigus eraelu puutumatusele, kui Kasutajal puudub selliseks kasutamiseks luba või nõusolek õiguste omanikult;
4.2.15 mitte kasutama Sisu, mis puudutab patente, kaubamärke, ärisaladusi.

4.3 Administratsioonil on õigus:
4.3.1 piirata enda äranägemisel juurdepääsu Kasutaja postitatud teabele;
4.3.2 eemaldada või blokeerida Kasutaja arvestuskirjed (konto), Kasutaja Sisu Kasutajat ette teavitamata, kui see rikub käesoleva Lepingu tingimusi, kolmandate isikute õigusi või õigusakte;
4.3.3 mitte kontrollida Portaali kaudu edastatavat teavet ja seega mitte garanteerida sellise Teabe usaldusväärsust ja kvaliteeti;
4.3.4 säilitada andmebaasides Kasutaja postitatud Sisu ja kustutada see Portaalist ainult Administratsiooni enda otsuse alusel;
4.3.5 esitada olemasolev teave Kasutaja kohta pädevatele riigiasutustele vastavalt kehtivatele EV  õigusaktidele;
4.3.6 kasutada Kasutajate postitatud Sisu reklaami- või turunduseesmärgil ilma autori nime näitamise, Kasutajalt loa saamise ja autoritasude maksmiseta;
4.3.7 lõpetada igal ajal käesolev Leping Kasutajaga, kui Kasutaja rikub Lepingu tingimusi, kui seda nõuavad õigusaktid või seoses tegevuse lõpetamisega;
4.3.8 postitada Kasutaja Sisu sisaldava Portaali lehtedele reklaammaterjale, videoid, ribareklaame ja teateid;
4.3.9 muuta ja töödelda Kasutaja Sisu ning kasutada Kasutaja postitatud sisu muudel ärilistel eesmärkidel.

5. Isikuandmete töötlemine ja kaitse

5.1 Kasutaja annab käesoleva Lepingu sõlmimisega Portaali Administratsioonile vabatahtliku nõusoleku Kasutaja poolt omal kontol postitatud isikuandmete töötlemiseks Lepingus sätestatud tingimustel ja ulatuses. 

5.2 Administratsioonil on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid Kasutajale teenuste pakkumiseks, Portaali Teenuste kvaliteedi parandamiseks, nende kasutamise lihtsustamiseks, uute Portaali Teenuste väljatöötamiseks, statistiliste ja muude uuringute läbiviimiseks, Administratsiooni partnerite pakutavate kaupade ja teenuste tutvustamiseks, rikutud isiklike õiguste kaitsmiseks.

5.3 Administratsioon kogub ja säilitab ainult isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste pakkumiseks (Kasutajaga sõlmitud kokkulepete ja lepingute täitmiseks).

5.4 Administratsioon võimaldab juurdepääsu Kasutaja isikuandmetele ainult nendele kolmandatele isikutele, kellele on see teave vajalik Portaali toimimiseks, samuti lubab kasutada Kasutaja antud isikuandmeid kehtivate õigusaktide nõuete täitmise tagamise eesmärgil.

5.5 Administratsioon võtab Kasutaja isikuandmete kaitseks volitamata juurdepääsu, muutmise või hävitamise eest kõik vajalikud meetmed.

6. Vastutus

6.1 Kasutaja vastutab ainuisikuliselt:
6.1.1 kogu Sisu (andmed, tekst, programmid, muusika, helid, fotod, graafika, video, sõnumid ja muud materjalid) eest,  mille ta on postitanud üldiseks juurdepääsuks või eraviisiliselt edastanud Portaali Autopass.ee kaudu;
6.1.2 oma käesoleva Lepinguga sätestatud kohustuste rikkumise ja sellise rikkumise tagajärgede eest (põhjustatud kahju);
6.1.3 Portaali isiklikult kontolt tehtud tegevuste eest;
6.1.4 oma isikliku kasutajanime ja parooli turvalisuse eest;
6.1.5 Portaalis Sisu kasutamise eest, mis rikub kolmandate isikute autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi, õigust eraelu puutumatusele jms.

6.2 Sisu postitamisega Portaali kinnitab Kasutaja, et käesoleva Sisu või Teoste autoriõigused või muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad temale. 

6.3 Käesolevas Portaalis postitatud Sisu autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused loetakse Kasutajale kuuluvaks seni, kuni ei ole põhjust arvata teisiti.

6.4 Administratsioon ei kanna vastutust:
6.4.1 Portaalis Kasutaja postitatud Sisu eest, selle õigsuse ja kehtivate õigusaktide nõuetele vastavuse eest ja seega kolmandate isikute autoriõiguste või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest ning kaubamärkide, ettevõttetähiste ebaseadusliku kasutamise eest;
6.4.2 kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest Portaalis Kasutaja postitatud Sisu vale kasutamise tagajärjel;
6.4.3 Portaali Sisu eest ning tagajärgede eest, mis on seotud käesoleva ressursi kasutamisega;
6.4.4 kahju eest, mis tekkis Portaali teenuste kasutamise või kasutamisvõimaluse nurjumise, sidevahenditele volitamata juurdepääsu, Portaalis oleva kolmandate isikute avalduste või käitumise tagajärjel;
6.4.5 Kasutaja andmete hilinemise, kustutamise, mittesaamise või laadimise nurjumise eest;
6.4.6 Kasutaja postitatud Sisu kasutamise eest (seaduslik või ebaseaduslik) kolmandate isikute poolt.

7. Autoriõigus

7.1 Kasutaja nõustub ja kinnitab, et autoriõigused ja sellega kaasnevad õigused Portaalile ning Kasutajale esitatud Sisu, andmebaasid, tarkvara ja intellektuaalomandi õigused kuuluvad Portaali Administratsioonile.

7.2 Portaali ning Sisu, teoste, tarkvara, andmebaaside kasutamine käesoleva Lepingu punktis 4.1 mitte sätestatud viisil ja ilma Administratsiooni loata on ebaseaduslik ja toob kaasa õigusliku vastutuse.

7.3 Portaali Autopass.ee Kasutaja poolt postitatud Sisu kasutamiseks võimaldab Kasutaja Administratsioonile tasuta ainulitsentsi koos all-litsentsimise õigusega Eesti Vabariigi ja teiste riikide territooriumil, eelkõige õigused kopeerida, reprodutseerida, levitada, töödelda või luua sellest lähtuvaid teoseid, tõlkeid, avalikke esitusi, koostada andmebaase, teha avalikult kättesaadavaks ning avalikult esitada seoses Administratsiooni-poolse äri- ja reklaamtegevusega. Nimetatud litsentsi võimaldab Kasutaja enda Sisu puudutavate autoriainuõiguste kogu kehtivuse ajaks.

8. Lõppsätted

8.1 Käesolevast Lepingust või Sisu või käesoleva Portaali teenuste kasutamisega seotud õigussuhetest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivatele EV õigusaktidele.
0
külastajat hetkel.

Kuulume smartAD reklaamvõrgustikku

2008 - 2024 © AutoPass.ee       info@autopass.ee